RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno (dalej „Womar Food” lub „Administrator”).
  2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@sklepy-s.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 710 515 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
  4. Przetwarzanie za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się we wszystkich marketach należących do Spółki przy użyciu urządzeń rejestrujących, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu i obejmuje zarówno teren sklepu jak i parking.
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze marketu, zarówno pracownikom, jak i klientom oraz zabezpieczenie mienia administratora, pracowników i klientów, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
  7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do celów, w których dane te są przetwarzane, jednak nie dłużej niż przez 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
  10. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
   • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • do żądania przeniesienia swoich danych;
   • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  11. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
  12. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na obszarze marketu. Na terenie marketu znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, w związku ze złożeniem przez Pana/Panią aplikacji do pracy w Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno (dalej „Womar Food” lub „Administrator”).
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@sklepy-s.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 710 515 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 4. Womar Food będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie: a) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe); b) dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie pozostałych danych osobowych zawartych przez Pana/Panią w dokumentach aplikacyjnych (CV, formularzu rekrutacyjnym, liście motywacyjnym i innych dokumentach). Zgoda została wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego; c) dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie przetwarzania danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu otrzymania Pana/Pani aplikacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez 24 miesiące od momentu złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI Womar Food Winiarski Guzik Sp. K.

Niniejsza Polityka reguluje zasady przetwarzania danych osobowych za pomocą strony internetowej www.sklepy-s.pl

Definicje

 1. Administrator – Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno (dalej „Womar Food” lub „Administrator”).
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, IP urządzenia, identyfikator internetowy, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
 5. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie internetowej lub korzystający z funkcjonalności wskazanych w niniejszej Polityce.
 6. Strona internetowa – www.sklepy-s.pl

Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej www.sklepy-s.pl i zawartych na  niej funkcjonalności, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco monituje czy przetwarzanie danych następuje w sposób bezpieczny, w szczególności zapewniając, aby dostęp do danych miały wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia.

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych oraz podejmuje niezbędne działania, aby podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora gwarantowały odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

 1. Korzystanie ze strony internetowej

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej w celu:

świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy jakości świadczonych usług i udostępnianych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Ogólny formularz kontaktowy

Administrator umożliwia kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: http://sklepy-s.pl/kontakt/. Skorzystanie z powyższego formularza wymaga podania danych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego zgłoszenie (adresu e-mail). Użytkownik wypełniając formularz, jeżeli uzna to za zasadne, dobrowolnie może podać również inne dane.Podane przez Użytkownika dane Administrator wykorzystuje:

w celu realizacji zgłoszenia przesłanego przez formularz – w zakresie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy jakości udostępnionych funkcjonalności;

w celu realizacji zgłoszenia przesłanego przez formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędne do realizacji zgłoszenia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Rekrutacja i formularz rekrutacyjny

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazania danych osobowych (w CV lub formularzu aplikacyjnym znajdującym się na stronie internetowej), jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie przesyłając dokumenty aplikacyjne. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przesłane dokumenty będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe są przetwarzane:– w celu wykonania obowiązków prawnych, związanych z procesem zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz do celów przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);– w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe są usuwane po upływie 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji – o ile zgoda nie została wcześniej wycofana.d) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy jest ono niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Newsletter
  Podstawy prawne i cel przetwarzania danych:

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji Newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących produktów, promocji i nowości z oferty. Zapisujemy i przetwarzamy te dane jedynie w celu wysyłki newslettera. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.

Za podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletterów służy Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem zgromadzonych danych Użytkownika.

Procedura weryfikacji

Aby zapisać się do newslettera Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na: [1] przetwarzanie danych osobowych, w celu wysyłki Newslettera; [2] wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadziliśmy tzw. procedurę double opt-in – po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Państwu link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link adres e-mail Użytkownika zostaje wpisany na listę mailingową.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez czas wyrażania przez Państwa chęci korzystania z newslettera Sklepy-S. Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Państwa newslettera.

 1. Optymalizacja strony internetowej i pliki cookies

Pliki cookies stanowią małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę internetową. Cookies zbierają takie informacje jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.Administrator stosuje również na stronie internetowej wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają one udoskonalić Stronę internetową.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychz siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej sytuacji, gdy dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o zgodę, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych do celów marketingowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora oraz z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Kontakt z Administratorem

 1. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: ado@sklepy-s.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 710 515 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

©2019 Womar Food Winiarski Guzik - Sp. K.

Logo Sklepy S

Logo Grupa Passa

,