Oferta Specjalna

Oferta Specjalna „… a przy okazji…” w Sklepach S!

Styczeń 2023

W Styczniu w ramach naszej Oferty Specjalnej „… a przy okazji…”

przygotowaliśmy dla Was następujące Okazje

 

Nazwa Produktu Start Promocji Koniec Promocji Cena Promocyjna
Czekolada Truskawkowa 100 g – Wedel 19/01/2023 21/01/2023 0.99
Galaretka Truskawkowy Smak 50 % Mniej Cukru 39 g – Winiary 23/01/2023 25/01/2023 0.01
Makaron Krajanka 4-jajeczny 250 g – Passa 26/01/2023 29/01/2023 0.99
Słonecznik Łuskany 250 g – Passa 30/01/2023 01/02/2023 1.99

 

Rabat naliczany jest automatycznie od Ceny Regularnej obowiązującej w Dniu Promocji przy zakupach za minimum 100 zł na jeden paragon fiskalny.

Oferta dostępna w wybranych sklepach sieci „Sklepy S”. Promocja obowiązuje w dniach wyznaczonych w powyższej tabeli lub do wyczerpania zapasów. Ilość produktów ograniczona.

Regulamin Promocji dostępny jest poniżej oraz w sklepach.

Szczegóły Oferty „… a przy okazji…”:

1. Produkt podlegający Promocji nie wlicza się do ogólnej wartości paragonu fiskalnego,
2. Ceny Promocyjne obowiązują przy zakupach za minimum 100 zł na jeden paragon fiskalny,
3. Oferta dostępna w wybranych sklepach sieci „Sklepy S”,
4. Ceny Regularne odwołują się do cen obowiązujących w dniu 16/01/2023.

 

 

Regulamin Promocji Oferta Specjalna

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Oferta Specjalna” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie, ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751040, posiadającą numer NIP 6842042083 oraz REGON 370395463 (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Sklepy-S w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy S”).
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresach wskazanych w aktualnie publikowanych ofertach na stronie internetowej http://sklepy-s.pl/oferta-specjalna jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktu objętego Akcją Promocyjną (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 5. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty wybrane dla każdego tygodnia trwania promocji, których lista publikowana jest na wskazane na stronie internetowej http://sklepy-s.pl/oferta-specjalna (dalej jako „Produkty Promocyjne”).
 • Zasady Akcji Promocyjnej
 1. W Akcji Promocyjnej biorą udział wybrane produkty, których lista publikowana jest na wskazane na stronie internetowej http://sklepy-s.pl/oferta-specjalna
 2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba która nabędzie Produkt wyszczególniony na liście opublikowanej na stronie internetowej http://sklepy-s.pl/oferta-specjalna w dniu obowiązywania Promocji.
  • Reklamacje
 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
  1. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:pocztą elektroniczną na adres sklepy-s@sklepy-s.pl, lub
  2. telefonicznie pod numerem +48 13 420 48 36, lub
  3. pisemnie na adres: Womar Food Winiarski Guzik Sp. K., ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację
 4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w Sklepach sieci Sklepy-S.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 7. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 10. Uczestnik ma prawo ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
 12. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmie obsługującej call center, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.
  • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach sieci Sklepy-S oraz na http://www.sklepy-s.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

©2019 Womar Food Winiarski Guzik - Sp. K.

Logo Sklepy S

Logo Grupa Passa

,