Regulamin sklepów stacjonarnych Womar Food „Sklepy-S”

Regulamin sklepów stacjonarnych Womar Food „Sklepy-S”

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Womar Food Winiarski Guzik k. z siedzibą w Krośnie (kod: 38-400), adres: K. Pużaka 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS        0000751040, NIP 6842042083, REGON 370395463 (dalej jako: „Sprzedawca”) świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się w Sklepach stacjonarnych Womar w godzinach ich otwarcia, wskazanych na stronie internetowej https://sklepy-s.pl/.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://sklepy-s.pl/ oraz w każdym ze Sklepów Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 

§2. Definicje

 

 1. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
 2. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług w Sklepach stacjonarnych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.
 4. Sklep stacjonarny to o punkt sprzedażowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Konsument może osobiście nabyć produkty zaspokajające jego
 5. Sprzedawca to Womar Food Winiarski Guzik k. z siedzibą w Krośnie (kod: 38-400), adres: K. Pużaka 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751040, NIP 6842042083, REGON 370395463. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: (13) 420 48 36 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklepy-s@sklepy-s.pl .
 6. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej
 7. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu stacjonarnego przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży, w szczególności urządzenia AGD , akcesoria samochodowe, urządzenia
 8. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w Sklepie

 

§3. Towary

 

 1. Przedmiot sprzedaży stanowią Towary oferowane w ramach działalności
 2. Wszystkie Towary oferowane do Sprzedaży przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek
 3. Obok dostępnych w Sklepach stacjonarnych Towarów zamieszczone są podstawowe informacje wskazujące na pełną nazwę Towaru, jego rodzaj, producenta (markę) oraz cenę.
 4. Jeżeli Towar sprzedawany jest w zestawie z innymi elementami, informacja zawiera również wskazanie tych elementów.
 5. Ceny Towarów są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Towary objęte promocją są w widoczny sposób
 7. Informacje na temat Towarów sprzedawanych w Sklepach stacjonarnych oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się również na stronie internetowej Womar Food Winiarski Guzik k. pod adresem https://sklepy-s.pl/.

 

§4. Płatność

 

 1. Zapłata za Towary następuje przy kasie w Sklepie stacjonarnym i może być dokonana gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą oraz kartami Do każdego zakupionego Towaru Klient otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. W celu uzyskania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracowników Sklepu stacjonarnego podczas dokonywania płatności. Sprzedawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 685).

 

§5. Gwarancje

 

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub
 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument

 

§6. Reklamacje

 

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej
 2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
 3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane w Sklepie stacjonarnym, listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy: sklepy-s@sklepy-s.pl.
 5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności (chyba że płatność została dokonana w formie gotówkowej),
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych
 6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Sklepu stacjonarnego Womar Food na własny
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:
  1. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
  2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach
 1. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
  1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
  2. z tytułu       ewentualnej          gwarancji          w      sposób      określony          w warunkach
 2. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji należy zwrócić Konsumentowi, Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta i umożliwi mu odbiór Towaru w Sklepie
 3. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi w formie, w której została dokonana płatność. Jeżeli reklamowany produkt został zakupiony przy użyciu karty podarunkowej lub vouchera, to Konsument otrzyma kartę podarunkową lub voucher o takiej odpowiedniej wartości.
 4. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 

 

§7. Zwrot Towaru

 

Zasady zwrotu towarów zakupionych w Sklepach stacjonarnych zostały uregulowane w Regulaminie zwrotu produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych Womar Food, który jest dostępny dla Klienta w każdym Sklepie stacjonarnym.

 

Regulamin zwrotu towarów pełnowartościowych w Womar Food

 1. Womar Food przyjmuje zwroty towarów przemysłowych pełnowartościowych, nieużywanych, niezniszczonych, w oryginalnym opakowaniu oraz nadających się do ponownej sprzedaży, zakupionych w Womar Food – w ciągu 14 dni od daty ich zakupu. Towary spożywcze nie podlegają zwrotowi.
 1. Zwrotu towaru można dokonać wyłącznie w tym samym sklepie, co w miejscu zakupu, np. produkt zakupiony w sklepie S-8 przy ul. Pużaka 49 można zwrócić wyłącznie w tym sklepie
 1. Podstawą do dokonania zwrotu towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT
 2. Zwrot uiszczonej kwoty za towar nastąpi w tej samej formie płatności, w jakiej dokonano zakupu.
 1. Zwrotowi nie podlegają: doładowania telefoniczne, produkty przedpłacone, produkty których karta gwarancyjna została ostemplowana pieczątką sklepu lub produkt został spersonalizowany, paliwa, biżuteria, fajerwerki, i artykuły wymagające przechowywania w ciągu chłodniczym.
 1. Womar Food zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy zwracany towar nie został uszkodzony lub używany, oraz prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 1. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do kompletności i pełnej funkcjonalności zwracanego produktu, warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozytywna decyzja pracownika odpowiedniego działu sklepu Womar, w którym sprzęt jest zwracany. W przypadku negatywnej opinii pracownika, Womar zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu.
 1. Klient dokonujący zwrotu towaru pełnowartościowego zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zwrotu zapłaconej ceny własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu zwrotu.
 1. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego na podstawie niniejszego regulaminu nie narusza uprawnień przysługujących klientom z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

 

 

 

§8. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej https://sklepy-s.pl/.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej https://sklepy-s.pl/ oraz udostępnienia nowej treści regulaminu w Sklepach
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej https://sklepy-s.pl/ oraz w Sklepach stacjonarnych, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego

 

 

§9. Klauzula informacyjna RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta dokonującego zakupu Towarów w Sklepach stacjonarnych jest Womar Food Winiarski Guzik k. z siedzibą w Krośnie (kod: 38-400), adres: K. Pużaka 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751040, NIP 6842042083, REGON 370395463. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Womar Food sp. k. oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z 21 RODO.
 3. Womar Food Winiarski Guzik k. zastrzega, że w brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych wyrażony w czasie realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Womar Food Winiarski Guzik sp. k. oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych jest jednoznaczny z jego odstąpieniem przez Klienta od tej procedury.

 

 

 

§10. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepów stacjonarnych oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą.
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Klientów niebędących
 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby
 3. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej
 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te
 6. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w

©2019 Womar Food Winiarski Guzik - Sp. K.

Logo Sklepy S

Logo Grupa Passa

,