Program lojalnościowy – regulamin ważny od 01.01.2024

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

KARTA PASSA Sklepy-S”

 

Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno w Programie lojalnościowym pod nazwą „KARTA PASSA Sklepy-S” skierowanym do Klientów sieci SKLEPY-S. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez używanie karty. 

I. Definicje:

1.1 Organizator oznacza podmiot organizujący Program, którym jest Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno

1.2 Regulamin Programu oznacza niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „KARTA PASSA Sklepy-S”, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika i Organizatora
1.3 Program oznacza program lojalnościowy „KARTA PASSA Sklepy-S” organizowany przez Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno
1.4 Towary lub Usługi oznaczają takie towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów;
1.5 Punkty oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody w postaci rabatu kwotowego  przy dokonywaniu zakupów.
1.6 Uczestnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która otrzymała kartę z indywidualnym numerem, który zostanie zarejestrowany w systemie poprzez zeskanowanie kodu(numeru karty) podczas pierwszego użycia karty.
1.7 Przystąpienie do Programu, otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu następuje na jego wniosek w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem;
1.8 Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.10 Karta oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

II. Postanowienia ogólne

2.1 Program lojalnościowy „KARTA PASSA Sklepy-S „programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.2 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.3 Punkty zgromadzone na koncie ważne są jeden rok od daty ich zaksięgowania. Punkty niewykorzystane przez rok od daty zaksięgowania są automatycznie usuwane.

2.4 Wykaz punktów sprzedaży  biorących udział w promocji:

 

SKLEP S-2          38-400 Krosno,W.Polskiego 41

SKLEP S-4          38-400 Krosno,Lelewela 19

SKLEP S-5          38-400 Krosno,Magurów 4

SKLEP S-6          38-400 Krosno,Kisielewskiego 4

SKLEP S-8          38-400 Krosno,Pużaka 49

SKLEP S-10        38-400 Krosno,Wieniawskiego 4

 

 

III. Warunki przystąpienia do Programu i sposób korzystania z karty  

3.1 Karta będzie wydawana bezpłatnie na prośbę klienta przez kasjera.

3.2 W celu uczestniczenia w programie nie będą zbierane dane osobowe

3.3. Organizator nie przewiduje wydawania duplikatów kart.

3.4 Wyłącznie karta będzie podstawą do realizacji rabatu wynikającego z zebranych punktów

3.5 Kartę lojalnościową Klient powinien okazać pracownikowi kasy na początku transakcji w celu zeskanowania. Powyższa identyfikacja pozwoli każdorazowo na gromadzenie punktów na karcie i ich wykorzystanie później jako rabat kwotowy.

3.6 Organizator nie dopuszcza innej możliwości zbierania i wykorzystywania punktów, niż użycie wydanej karty (brak możliwości używania np. nr telefonu jako zamiennika karty).

Punkty zgromadzone na koncie uprawniają do zamiany punktów na rabat kwotowy.
3.7 Nie dopuszcza się możliwości  przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika.

3.8 Klient chcąc odebrać rabat informuje kasjera, iż chce wykorzystać zgromadzone punkty.

3.9 W transakcji zapłaty z rabatem  lub przyznania punktów może uczestniczyć tylko jedna Karta PASSA Sklepy-S, która wyklucza równocześnie możliwość  skorzystanie  przy tej samej transakcji kasowej z innych promocji lub upustów np. Karty Dużej Rodziny.

 

3.10 Jeżeli klient w trakcie  zakupów nie okaże Karty PASSA Sklepy-S, nie będzie możliwości przyznania i dopisania punktów po zakończeniu transakcji tj. po wydrukowaniu paragonu.

3.11Stan posiadanych na karcie punktów klient może sprawdzić w dowolnym momencie na stanowisku kasowym w każdym sklepie realizującym promocję  lub stosownym zapisie w stopce paragonu  z zakupu z  wykorzystaniem karty.

3.12 Realizacji rabatu kwotowego nie jest możliwa w stosunku do towarów promocyjnych lub przeceniowych wyłącznie znajdujących się na paragonie. Na paragonie musi znajdować się co najmniej jeden towar z nierabatowana ceną sprzedaży(cena podstawową).Realizacją rabatu kwotowego może dotyczyć wyłącznie towarów z ceną podstawową  oraz wartość rabatu  nie może być wyższa od wartości takiego towaru  minus 1grosz.

3.13 Klient posiadający „KARTE PASSA Sklepy-S „nie może dysponować zgromadzonymi punktami w inny sposób niż zostało to opisane w powyższym regulaminie

3.14 Zgromadzone na karcie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
3.15 W przypadku powzięcia przez personel Placówki wątpliwości co do prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku transakcja zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości.

3.16 Uczestnik ma prawo do zgłaszania reklamacji Organizatorowi, które Organizator rozpatrzy. W tym celu konieczne będzie podanie danych osobowych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3.17 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartami lojalnościowymi m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty organizator dokona blokady karty.

3.18 W przypadku wykorzystania Karty i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty lojalnościowej

 

IV. Gromadzenie Punktów

4.1 Za każde wydane pełne 50 zł na paragonie klient otrzymuje 1 pkt, który przy rozliczeniu płatności, odpowiada rabatowi w kwocie 1 zł z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i doładowań telefonicznych.

4.2 Zebrane punkty z poprzednich zakupów  mogą być wykorzystane wyłącznie jako rabat kwotowy wg. przelicznika 1 pkt =1 zł

V. Zakończenie Programu, wykluczenie z Programu

5.1 Program obowiązuje przez czas nieokreślony, Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu;
5.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w swojej Placówce. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Programu i datę ostatecznego terminu wykorzystania zgormadzonych punktów.

5.3 Organizator zastrzega sobie możliwość chwilowej przerwy w działaniu programu lojalnościowego oraz chwilowego braku możliwości naliczania punktów podczas zakupów i  ich realizacji z powodu awarii, przebudowy systemów informatyczno-telekomunikacyjnych lub działania siły wyższej.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora programu

6.1 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Womar Food Winiarski Guzik Sp. K. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno (dalej „Womar Food” lub „Administrator”; „Organizator”).
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ado@sklepy-s.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 710 515 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 4. Realizacji umowy pomiędzy organizatorem promocji a jej Uczestnikiem poprzez uczestnictwo w programie lojalnościowym „KARTA PASSA Sklepy-S” zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w programie w Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika jego danych osobowych Organizatorowi programu, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika o wynikach reklamacji.
 5. W przypadku pozyskania danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy oraz prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora promocji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania oszustwom, obsługa reklamacji.
 6. W przypadku złożenia reklamacji dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub podmiotom, z którymi Organizator zawarł umowę powierzenia danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe w sytuacji zgłoszenia reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.
 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do żądania przeniesienia swoich danych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 11. Podanie danych osobowych w celu złożenia reklamacji jest dobrowolne, jednak konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Złożenie reklamacji bez podania danych osobowych wiąże się z pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

VII. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;
7.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o wprowadzonych zmianach na stronie :www.sklepy-s.pl
7.3 Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu;
7.4 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego;
7.5 Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, placówkach sklepu oraz na stronie:www.sklepy-s.pl

©2019 Womar Food Winiarski Guzik - Sp. K.

Logo Sklepy S

Logo Grupa Passa

,