Tygodniowa Piątka

Tygodniowa Piątka

Codzienna Passa Niskich Cen w Sklepach S!

*Oferta dostępna po okazaniu Kuponu Rabatowego w Aplikacji Mobilnej Passa

Promocji nigdy dość! Dobrze o tym wiemy, dlatego każdego dnia oferujemy Tobie wybrany produkt w rewelacyjnej, najkorzystniejszej cenie!

Aby skorzystać z oferty „Tygodniowa Piątka” okaż przy Kasie Sklepu Kupon RabatowyAplikacji Mobilnej Passa (dostępna do pobrania w Google Play oraz Apple AppStore) z Kodem Rabatowym o numerze 2041234567890.

Oferta „Tygodniowa Piątka” obejmuje wybrany jeden promowany produkt we wskazanym w kalendarzu dniu tygodnia. Promocja „…a w Weekendy…”obejmuje wszystkie produkty promowane w ofercie „Tygodniowa Piątka” w dni robocze dla określonego czasowo tygodnia Promocji.

Kod Internetowa Tygodniowa Piatka

Oferta ograniczona czasowo, obowiązuje w tygodniu 13/09/2021 –18/09/2021 lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych.

Regulamin oraz Lista produktów objętych Promocją dostępne są w sklepach i na http://www.sklepy-s.pl.

Lista produktów objętych Promocją w tygodniu 13/09/2021 – 18/09/2021:

Nazwa Produktu Kod EAN Start Promocji Koniec Promocji Cena Aktualna Cena Promocyjna Procent Obniżki
Płatki Śniadaniowe Corn Flakes 600 g – Nestlé 5900020019592 13.09.2021 13.09.2021 9,99 7,59 -24%
Sok 100% Pomarańcza 1 l – Fortuna 5901886025635 14.09.2021 14.09.2021 3,99 2,99 -25%
Dżem Wiśniowy Niskosłodzony 290 g – Passa 5904730211345 15.09.2021 15.09.2021 3,99 2,69 -33%
Kawa Palona Mielona Sahara 250 g – MK Café 5900788226089 16.09.2021 16.09.2021 10,99 7,99 -27%
Naturalna Woda Mineralna Niegazowana Niskosodowa 1,5 l – Cisowianka 5902078000201 17.09.2021 17.09.2021 1,69 1,19 -30%
Nazwa Produktu Kod EAN Start Promocji Koniec Promocji Cena Aktualna Cena Promocyjna Procent Obniżki
Płatki Śniadaniowe Corn Flakes 600 g – Nestlé 5900020019592 18.09.2021 18.09.2021 9,99 7,59 -24%
Sok 100% Pomarańcza 1 l – Fortuna 5901886025635 18.09.2021 18.09.2021 3,99 2,99 -25%
Dżem Wiśniowy Niskosłodzony 290 g – Passa 5904730211345 18.09.2021 18.09.2021 3,99 2,69 -33%
Kawa Palona Mielona Sahara 250 g – MK Café 5900788226089 18.09.2021 18.09.2021 10,99 7,99 -27%
Naturalna Woda Mineralna Niegazowana Niskosodowa 1,5 l – Cisowianka 5902078000201 18.09.2021 18.09.2021 1,69 1,19 -30%

 

Instrukcja Instalacji Aplikacji Mobilnej Passa

 1. Pobierz Aplikację Mobilną Passa dostępną w Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupapassa.mobileapp&hl=pl) oraz Apple AppStore (https://apps.apple.com/pl/app/id1500886887)
 2. Po zainstalowaniu aplikacji wybierz sieć „Sklepy S
 3. Przejdź do zakładki „Kupony” i okaż Kupon Rabatowy Kasjerowi w Kasie Sklepu

Sklepy S Selection

Regulamin Promocji Tygodniowa Piątka

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Tygodniowa Piątka” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Womar Food Sp. z o. o. – Sp. K. z siedzibą w Krośnie, ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751040, posiadającą numer NIP 6842042083 oraz REGON 370395463 (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Sklepy-S w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy S”).
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w tygodniowych interwałach wskazanych w aktualnie publikowanych ofertach ważnych dla każdego tygodnia obowiązywania Promocji jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktu objętego Akcją Promocyjną (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 5. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty wybrane dla każdego tygodnia trwania promocji, których lista publikowana jest na wskazane na stronie internetowej http://sklepy-s.pl/tygodniowa-piatka (dalej jako „Produkty Promocyjne”).
 • Zasady Akcji Promocyjnej
 1. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty wybrane dla każdego tygodnia trwania promocji, których lista publikowana jest na wskazane na stronie internetowej http://sklepy-s.pl/tygodniowa-piatka
 2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba która okaże przy Kasie Sklepu Kupon RabatowyAplikacji Mobilnej Passa (dostępna do pobrania w Google Play oraz Apple AppStore) z Kodem Rabatowym o numerze 2041234567890.
 3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest okazanie Kasjerowi nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy Kuponu Rabatowego.
 4. Aplikacja Mobilna Passa dostępna jest do pobrania w Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupapassa.mobileapp&hl=pl) oraz Apple AppStore (https://apps.apple.com/pl/app/id1500886887
  • Reklamacje
 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
  1. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:pocztą elektroniczną na adres sklepy-s@sklepy-s.pl, lub
  2. telefonicznie pod numerem +48 13 420 48 36, lub
  3. pisemnie na adres: Womar Food Sp. z o. o. – Sp. K., ul. Kazimierza Pużaka 49, 38-400 Krosno.
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację
 4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w Sklepach sieci Sklepy-S.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 7. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 10. Uczestnik ma prawo ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
 12. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmie obsługującej call center, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.
  • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach sieci Sklepy-S oraz na http://www.sklepy-s.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

©2019 Womar Food Sp. z o. o. - Sp. K.

Logo Sklepy S

Logo Grupa Passa

,